تجهیزات آشپزخانه های صنعتی استیل من - میز کار - تاپینگ - سینک - کانترگرم - گرمخانه

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی استیل من - میز کار - تاپینگ - سینک - کانترگرم - گرمخانه

تولیدات تجهیزات آشپزخانه های صنعتی استیل من عبارتند از تجهیزات حرارتی مانند اجاق های صنعتی - گرمخانه - کانتر گرم غذا تجهیزات بردوتی مانند یخچال های صنعتی - سردخانه - تاپینگ پیتزا و ساندویچ تجهیزات شستشو مانند سیخ شور - سینک های صنعتی - وان قنادی و وان رستوران